นิปปอน โนะ ซึโบ๊ะ ไหความรู้ญี่ปุ่น
japan-image1
หน้าแรก ความบันเทิง วัฒนธรรม ไลฟ์สไตล์ สังคม เทคโนโลยี แฟชั่น ธุรกิจ

การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย จะมีผลเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม ศกนี้


japan visa

ก่อนหน้านี้ที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเริ่มบังคับใช้มาตรการนี้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งผู้ที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศในครั้งนี้จะสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน ในกรณีที่ต้องการจะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆนั้น จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าตามแบบปกติ โดยการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยในญี่ปุ่นนั้นมีถึง 181,300 คนจากเดือนมกราคมถึงเมษายนปีนี้ซึ่งมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่ 52.9 % โดยในปีนี้ ตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวไทยในญี่ปุ่นอาจเพิ่มขึ้นถึง 400,000 คนเนื่องจากการลดค่าของเงินเยนและการยกเว้นวีซ่าในระยะสั้นให้คนไทย

สำหรับผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อน เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูตฯ ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่นำมาด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ

รายการเอกสารที่ต้องยื่นในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น

(1) ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
(2) สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
(3) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
(4) กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

(1) หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
(2) กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
(3) ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
(4) เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวีซ่า แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ญี่ปุ่น หมายเลขติดต่อ 02-207-8503 02-696-3003

สถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทย

หม้อความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่น nipponnotsubo にっぽんの壷Custom Search
Copyright © 2011 Nipponnotsubo.Inc.
All Right Reserved.
nipponnotsubo@gmail.com
nipponnotsubo@hotmail.com